{"CATEGORIES":[{"NAME":"\uc804\uccb4","URL":"?C_KEY=","CLASS":"active","COUNT":271},{"NAME":"\ub098\ub77c\uc7a5\ud130(G2B)","URL":"?C_KEY=170","CLASS":"","COUNT":"132"},{"NAME":"\uae30\ud0c0","URL":"?C_KEY=186","CLASS":"","COUNT":"21"},{"NAME":"\ud55c\uad6d\uc804\ub825\uacf5\uc0ac","URL":"?C_KEY=162","CLASS":"","COUNT":"20"},{"NAME":"\uad6d\ubc29\uc885\ud569\uc804\uc790\uc870\ub2ec","URL":"?C_KEY=169","CLASS":"","COUNT":"16"},{"NAME":"\u2592 \ucd5c\uac15\uc785\ucc30\uc815\ubcf4 \u2592","URL":"?C_KEY=187","CLASS":"","COUNT":"11"},{"NAME":"\ud55c\uad6d\uc804\uae30\uacf5\uc0ac\ud611\ud68c","URL":"?C_KEY=174","CLASS":"","COUNT":"10"},{"NAME":"\ud55c\uad6d\ucca0\ub3c4\uacf5\uc0ac","URL":"?C_KEY=185","CLASS":"","COUNT":"10"},{"NAME":"\ub300\ud55c\uc804\ubb38\uac74\uc124\ud611\ud68c","URL":"?C_KEY=177","CLASS":"","COUNT":"9"},{"NAME":"\ud55c\uad6d\ub3c4\ub85c\uacf5\uc0ac","URL":"?C_KEY=164","CLASS":"","COUNT":"8"},{"NAME":"\ud1a0\uc9c0\uc8fc\ud0dd\uacf5\uc0ac","URL":"?C_KEY=168","CLASS":"","COUNT":"6"},{"NAME":"\ud55c\uad6d\uc18c\ubc29\uacf5\uc0ac\ud611\ud68c","URL":"?C_KEY=172","CLASS":"","COUNT":"5"},{"NAME":"\ub300\ud55c\uac74\uc124\ud611\ud68c","URL":"?C_KEY=181","CLASS":"","COUNT":"3"},{"NAME":"\uae30\ud68d\uc7ac\uc815\ubd80","URL":"?C_KEY=222","CLASS":"","COUNT":"3"},{"NAME":"\ud55c\uad6d\ucca0\ub3c4\uc2dc\uc124\uacf5\ub2e8","URL":"?C_KEY=157","CLASS":"","COUNT":"3"},{"NAME":"\ud55c\uad6d\uac00\uc2a4\uacf5\uc0ac","URL":"?C_KEY=163","CLASS":"","COUNT":"3"},{"NAME":"\ub300\ud55c\uc2dc\uc124\ubb3c\ud611\ud68c","URL":"?C_KEY=178","CLASS":"","COUNT":"2"},{"NAME":"\uac74\uc124\uacf5\uc81c\uc870\ud569","URL":"?C_KEY=183","CLASS":"","COUNT":"2"},{"NAME":"\uc778\ucc9c\uad6d\uc81c\uacf5\ud56d","URL":"?C_KEY=166","CLASS":"","COUNT":"2"},{"NAME":"\ud589\uc815\uc548\uc804\ubd80","URL":"?C_KEY=223","CLASS":"","COUNT":"2"},{"NAME":"\ud55c\uad6d\uac74\uc124\uae30\uc220\uc778\ud611\ud68c","URL":"?C_KEY=175","CLASS":"","COUNT":"1"},{"NAME":"\ud55c\uad6d\uc815\ubcf4\ud1b5\uc2e0\uacf5\uc0ac\ud611\ud68c","URL":"?C_KEY=173","CLASS":"","COUNT":"1"},{"NAME":"\ud55c\uad6d\ub9c8\uc0ac\ud68c","URL":"?C_KEY=165","CLASS":"","COUNT":"1"},{"NAME":"KT(\ud55c\uad6d\ud1b5\uc2e0)","URL":"?C_KEY=167","CLASS":"","COUNT":"0"},{"NAME":"\uad6d\ud1a0\ud574\uc591\ubd80","URL":"?C_KEY=182","CLASS":"","COUNT":"0"},{"NAME":"\ud55c\uad6d\uc804\uc790\ud1b5\uc2e0\uc5f0\uad6c\uc6d0","URL":"?C_KEY=160","CLASS":"","COUNT":"0"},{"NAME":"\ud55c\uad6d\uc11d\uc720\uacf5\uc0ac","URL":"?C_KEY=184","CLASS":"","COUNT":"0"},{"NAME":"\uc804\ubb38\uac74\uc124\uacf5\uc81c\uc870\ud569","URL":"?C_KEY=176","CLASS":"","COUNT":"0"},{"NAME":"\ub300\ud55c\uac74\ucd95\uc0ac\ud611\ud68c","URL":"?C_KEY=180","CLASS":"","COUNT":"0"},{"NAME":"\ud3ec\uc2a4\ucf54","URL":"?C_KEY=158","CLASS":"","COUNT":"0"},{"NAME":"\ub300\ud55c\uc124\ube44\uac74\uc124\ud611\ud68c","URL":"?C_KEY=179","CLASS":"","COUNT":"0"},{"NAME":"\ud55c\uad6d\uc218\ub825\uc6d0\uc790\ub825(\uc8fc)","URL":"?C_KEY=161","CLASS":"","COUNT":"0"},{"NAME":"\ud55c\uad6d\uc18c\ubc29\uc548\uc804\ud611\ud68c","URL":"?C_KEY=171","CLASS":"","COUNT":"0"},{"NAME":"\ud55c\uad6d\uc218\uc790\uc6d0\uacf5\uc0ac","URL":"?C_KEY=159","CLASS":"","COUNT":"0"}]}

[한국가스공사]입찰참가자격사전심사기준(22.9.14)

최강입찰정보

275 2022-09-15 12:02:28
                                                             부 칙 <2022.09.14>
 
 
                                              이 지침은 2022년 09월 14일로부터 시행한다.
▒ 최강입찰정보 ▒
최강입찰정보
2021/01/13
784
시스템
최강입찰정보
2020/05/29
669
▒ 최강입찰정보 ▒
최강입찰정보
2020/02/18
11,495
한국전력공사
최강입찰정보
2019/08/14
479
▒ 최강입찰정보 ▒
최강입찰정보
2019/06/03
7,144
나라장터(G2B)
최강입찰정보
2024/05/21
12
나라장터(G2B)
최강입찰정보
2024/02/05
88
나라장터(G2B)
최강입찰정보
2023/12/12
103
나라장터(G2B)
최강입찰정보
2023/11/23
105
▒ 최강입찰정보 ▒
최강입찰정보
2023/11/15
133
나라장터(G2B)
최강입찰정보
2023/07/31
152
나라장터(G2B)
최강입찰정보
2023/07/31
135
나라장터(G2B)
최강입찰정보
2023/07/20
117
나라장터(G2B)
최강입찰정보
2023/03/23
116
나라장터(G2B)
최강입찰정보
2023/01/30
157
나라장터(G2B)
최강입찰정보
2022/11/29
151
나라장터(G2B)
최강입찰정보
2022/10/18
262
한국가스공사
최강입찰정보
2022/09/15
275
나라장터(G2B)
최강입찰정보
2022/08/02
281
나라장터(G2B)
최강입찰정보
2022/08/02
310
회사명 최강입찰정보 대표자 강동한 사업자등록번호 420-01-00690
대표번호 070-7711-8849 팩스 02-2213-8259 이메일 ckbid@naver.com
통신판매업신고번호
주소 서울시 동대문구 고미술로100 (답십리동) 송화빌딩 6층 616호